Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Lettercompany EPS.

Lettercompany EPS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden onder KvK-nummer 65320824 BTW-nummer 856064658B01 , hierna te noemen Lettercompany.
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Overeenkomsten
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Betalingen
Artikel 6: Leveringen
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8: Retourneren en omruilen van artikelen
Artikel 9: Geschillen
Artikel 10: Annulering van uw bestelling
Artikel 11: Bestellingen/communicatie
Artikel 12: Overmacht
Artikel 13: Privacy

Artikel 1: Definities

1.1 Lettercompany is een online winkel in piepschuim- en aanverwante producten welke via www.lettercompany.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.lettercompany.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lettercompany worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lettercompany ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Lettercompany. Lettercompany is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Voor spoedzendingen of  zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van de toeslag van PostNL.

4.3 Lettercompany kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Betaling is mogelijk door:

  1. a) iDeal: Als u bankiert via Internet , kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op:https://www.ideal.nl.

5.2 De klant geeft Lettercompany toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering

6.1 Lettercompany streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Lettercompany echter niet verplicht.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lettercompany bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling te annuleren.

6.3 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Lettercompany zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. U wordt hier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen van op de hoogte gebracht.

6.5 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via info@lettercompany.nl. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Lettercompany verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Omdat het bij Lettercompany voornamelijk om maatwerk artikelen gaat, kan er NIET geretourneerd worden, mits dat het gaat om een duidelijk aanwijsbaar gebrek. Kijk daarom bij aflevering goed na of de doos beschadigd is, voordat de doos geopend wordt. Mocht er transportschade zijn, laat dit ons dan direct weten en maak er evt een foto van.

Dit zal dan in goed overleg geschieden. Wanneer er besloten wordt om te retourneren/ruilen, is de klant echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 retourneren na overleg

  • Deze artikelen uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden, met opgaaf van reden, via een email aaninfo@lettercompany.nl. Via de email ontvangt u informatie over het retouradres en de te volgen procedure. Lettercompany heeft de mogelijkheid het product te vervangen, te repareren indien mogelijk of de overeenkomst te ontbinden.

8.2 Lettercompany accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die in de door ons gestuurde mail zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal indien de overeenkomst ontbonden wordt, door ons worden gecrediteerd.

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te ‘s-Gravenzande. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 9. Geschillen

9.1 Op overeenkomsten tussen Lettercompany en u, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@lettercompany.nl of telefonisch contact met ons op te nemen. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Lettercompany het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Lettercompany, dan wel tussen Lettercompany en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Lettercompany, is Lettercompany niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Lettercompany.

Artikel 12. Overmacht

Lettercompany heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Lettercompany gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Privacy

13.1 Lettercompany respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Lettercompany zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Lettercompany zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.

Vragen en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, of per e-mail contact op met Lettercompany via info@lettercompany.nl.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00